| HOME | ข้อมูลจังหวัด | จองที่พัก |
| HOME | ข้อมูลจังหวัด | จองที่พัก |
แหล่งท่องเที่ยว
     กรุงเทพฯ
     เชียงใหม่
     กระบี่
     ชุมพร
     นครศรีธรรมราช
     ปัตตานี
     พัทลุง
     พังงา
     ภูเก็ต
     ระนอง
     สตูล
     สงขลา
     สุราษฎร์ธานี
     ตรัง
     ยะลา
     เกาะพีพี
     เกาะพะงัน
     เกาะเต่า
     เกาะสมุย
     เกาะลันตา

ที่พัก & แหล่งท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

กรุพระเครื่อง   เมืองประวัติศาสตร์     พระธาตุทองคำ                      ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
แร่ธาตุอุดม                เครื่องถมสามกษัตริย์          มากวัดมากศิลป์     ครบสิ้นกุ้งปู
 
 
                                นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหนึ่ง นอกจากจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม เช่นเขาหลวง หรือชุมชนพัฒนาตัวอย่างที่บ้านคีรีวง และเมืองนครฯยังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม ทั้งหนังตะลุง โนรา มีแฝงไว้ด้วยคติธรรม และเป็นเมืองพุทธในแดนใต้ พระมหาธาตุวรมหาวิหาร มรดกทางวัฒนธรรมที่เมืองนครมีอยู่ในปัจจุบันนั้นได้รับการสั่งสมความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า ๑๘๐๐ ปี 
                “ตามพรลิงค์คือแคว้นที่เคยตั้งอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชปัจจุบัน ได้รับการบันทึกอยู่ในเอกสารมิลินทปัญหาของอินเดียตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ ๕ และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พ่อค้า จากอินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ด้วยเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่กั้นน่านน้ำทั้งสองด้าน จึงเหมาะที่จะเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าจากทั้งสองฝั่งสมุทร และประกอบกับมีอ่าวที่เป็นท่าจอดเรือได้ พร้อมกันนั้นศาสนาพราหมณ์ก็ได้แพร่ขยายเข้ามาด้วย พบหลักฐานมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๔
                ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖ อาณาจักรศรีวิชัยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองครหิ ไชยา มีอำนาจปกครองเหนือดินแดนแถบคาบสมุทร พุทธศาสนานิกายมหา ยานจึงได้แพร่เข้ามาที่แคว้นตามพรลิงค์ด้วย
เมื่อเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ แคว้นตามพรลิงค์รุ่งเรืองสูงสุด ผู้ครองแคว้นตั้งตนเป็นกษัตริย์ทรงนามพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พร้อมกันนั้นได้สถาปนาราชวงศ์ปทุมวงศ์ และแผ่อิทธิพลรวมทั้งพุทธศาสนาไปยังเมืองต่างๆในภาคใต้ จนเป็นที่ยอมรับว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น
เมืองนครศรีธรรมราช หรือ นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมรุ่งเรืองอยู่ประมาณร้อยกว่าปี และเสื่อมลงเมื่อยกทัพไปตีเมืองลังกา และโจรชวาถือโอกาสเข้าปล้นเมืองถึง ๓ ครั้งประกอบกับเกิดไข้ห่าระบาด จึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งสมัยอยุธยา ผู้คนเริ่มกลับมาตั้งบ้านเมืองใหม่อีกครั้ง และนครศรีธรรมราชได้กลายมาเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรอยุธยา
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่ ๕ ได้มีการแก้ไขการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ใหม่ นครศรีธรรมราชได้เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช ในปี พ.. ๒๔๓๙ จนกระทั่ง พ.. ๒๔๗๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราชและเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน
 
อาณาเขต
                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย
                ทิศใต้                      ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง สงขลา
                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับจังหวัดตรัง กระบี่
 
การเดินทาง
                รถยนต์  เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง จนถึงนครศรีธรรมราช หรือถึงอำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๗๘๐ กิโลเมตร
                รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน ไปนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๘๓๒ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๓๖๔, ๐ ๗๕๓๔ ๖๑๒๙ www.railway.or.th
                รถโดยสารประจำทางบริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๔๓๔ ๗๘๖๘, ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๖ สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๑๒๕๐ ๗๕๓๕ ๖๗๘๑ อำเภอขนอม มีรถวี ไอ พี ปรับอากาศ ชั้น ๑ ขนอม-กรุงเทพฯ รถออกจากขนอม เวลา ๑๗.๓๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา ๐๔.๐๐ นและกรุงเทพฯ-ขนอม มีรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา ๑๙.๓๐ นและ ๒๐.๓๐ น. ถึงขนอม เวลา ๐๕.๓๐ น. และ ๐๗.๐๐ น. ตามลำดับ สอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ทรัพย์ไพศาล จำกัด โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๘๓๒๓ 
                เครื่องบิน มีเที่ยวบินไป กลับนครศรีธรรมราชทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายการบินนกแอร์ โทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๖๒๗ ๒๐๐๐ HYPERLINK "http://www.nokair.co.th" www.nokair.co.th  และสายการบิน วันทูโก โทร. ๑๑๒๖, ๐ ๒๒๒๙ ๔๒๖๐
 HYPERLINK "http://www.fly12go.com" www.fly12go.comสนามบินนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๖ ๙๕๔๐-
                การคมนาคมภายในตัวจังหวัด มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมือง และจากนครศรีธรรมราชไปสู่จังหวัดข้างเคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสาร และรถไฟ
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ  
                สำนักงานจังหวัด                                                   โทร. ๐ ๗๕๓๕๖ ๕๕๓, ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๓๑
                ประชาสัมพันธ์จังหวัด                                          โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๒๐๔
                สถานีตำรวจภูธร                                                   โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๐๐
                ตรวจคนเข้าเมือง                                                   โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๐๗๒๗
                ตำรวจน้ำขนอม                                                     โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๘๐๔๓
                ตำรวจน้ำปากพนัง                                                 โทร. ๐ ๗๕๕๑ ๗๓๓๐
                โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช                 โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๐๒๕๐
                สถานีอุตุนิยมวิทยา                                               โทร. ๑๑๘๒, ๐ ๗๕๓๔ ๘๑๐๗
                ตำรวจท่องเที่ยว                                                     โทร. ๑๑๕๕
                ตำรวจทางหลวง                                                    โทร. ๑๑๙๓
                สอบถามหมายเลขโทรศัพท์                                 โทร. ๑๑๓๓
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
ข้อมูล: กรุงเทพฯ | เชียงใหม่ | กระบี่ | ชุมพร | นครศรีธรรมราช | ปัตตานี พัทลุง | พังงา | ภูเก็ต | ระนอง | สตูล | สงขลา | สุราษฎร์ธานี | ตรัง | ยะลา | เกาะพีพี | เกาะพะงัน เกาะเต่า | เกาะสมุย | เกาะลันตา |